Trí tuệ nhân tạo có thể biến tín hiệu trong não thành giọng nói?

Đối với những người không thể nói, tín hiệu thể hiện lời nói của họ ẩn trong bộ não. Tất nhiên, chúng ta không có siêu năng lực để giải mã chúng. Nhưng mới đây, các nhà nghiên cứu đã tiến thêm một bước trong việc biến dữ liệu trong não thành lời nói bằng trí tuệ nhân tạo.