Instagram chuẩn bị tung ra tính năng Livestream?

Nguồn: fptshop.com.vn