Bạn quên mật khẩu Windows, đừng lo đã có tôi

Đầu tiên hãy khởi động từ đĩa Windows > chọn tùy chọn “Repair your computer” từ góc dưới bên trái.

 

 

Tiếp tục cho đến khi bạn thấy tùy chọn để mở Command Prompt > chọn nó.

 

 

Trước tiên, hãy gõ vào lệnh sau:

 

copy c:\windows\system32\sethc.exe c:\

 

Sau đó đến lệnh:

 

copy c:\windows\system32\cmd.exe c:\windows\system32\sethc.exe

 

 

Bây giờ bạn có thể khởi động lại máy tính.

 

Đặt lại mật khẩu.

 

Một khi màn hình đăng nhập đã hiện ra > nhấn phím Shift 5 lần > bạn sẽ thấy dấu nhắc lệnh của chế độ quản trị.

Bây giờ, để thiết lập lại mật khẩu chỉ cần gõ lệnh sau:

 

net user <tên người dùng, trong ví dụ là geek> <mật khẩu mới, trong ví dụ là MyNewPassword>

 

 

Xong. Bây giờ bạn đã có thể đăng nhập bằng mật khẩu mới rồi.

 

Để sau khi đăng nhập, mọi việc sẽ diễn ra giống như trước > cần đưa tập tin sethc.exe ban đầu trở lại. Hãy khởi động lại vào đĩa CD cài đặt > mở Command Prompt > gõ vào lệnh sau:

 

copy c:\sethc.exe c:\windows\system32\sethc.exe

 

Hoặc bạn có thể theo dõi Videos sau: