Ford Việt Nam muốn chấm dứt hiện tượng 'mua bia, kèm lạc'

Ford Việt Nam không khuyến khích các đại lý đưa ra yêu cầu 'mua bia, kèm lạc', đồng thời sẽ tìm giải pháp để chấm dứt hiện tượng này.
Ford Việt Nam muốn chấm dứt hiện tượng 'mua bia, kèm lạc'